ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι

Η προώθηση της ιδέας της ανεκτικότητας της διαφορετικότητας, της μη βίας και του σεβασμού των ανθρώπων και των διάφορων πληθυσμιακών ομάδων, η συμβολή και υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σύμφωνα με τις αρχές του ανθρωπισμού και ταυτόχρονα η ενίσχυση της έννοιας της ισότητας των δύο φύλων. Συνακόλουθα, αναγκαία κρίνεται η πρακτική ενεργοποίηση ενάντια σε φαινόμενα βίας σε οικογενειακό, σχολικό και γενικότερα κοινωνικό επίπεδο.

Η ενίσχυση της κουλτούρας της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ ατόμων και ομάδων και η ανάδειξη της σπουδαιότητας της ύπαρξης πλουραλισμού και πολυφωνίας μέσα στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία.

Η επικοινωνιακή υποστήριξη και η διάχυση της πληροφόρησης για θέματα βίαιης συμπεριφοράς καθώς και θέματα ισότητας των δύο φύλων ειδικότερα η καταπολέμηση των ανισοτήτων λόγω φύλου και η εφαρμογή της ισότητας σε όλους τους τομείς σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών καθώς και ο περιορισμός των άνισων διακρίσεων και στερεοτύπων.

Η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ μη κερδοσκοπικών εταιριών ή οργανισμών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν συναφές αντικείμενο με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, τη διατύπωση προτάσεων και την ανάπτυξη συνεκτικών δεσμών στο πλαίσιο μιας διαρκούς συνεργασίας τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στο εξωτερικό.

Η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο), πανεπιστημιακά δίκτυα, για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικών με το αντικείμενο δράσης της εταιρίας. Στόχος μιας τέτοιας προσέγγισης είναι και η διδακτική μεταφορά παραδειγμάτων επιτυχούς προσέγγισης των θεμάτων της βίας και της ισότητας των δύο φύλων. Η ανάδειξη της σημασίας της αφύπνισης της κοινωνίας των πολιτών και των ατόμων ως μονάδες σε θέματα βίας και σε επεισόδια βίαιης συμπεριφοράς που πέφτουν στην αντίληψη τους. Θεωρείται αναγκαία η επισήμανση των εν λόγω περιστατικών και η καταγγελία τους. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση δράσεων που προάγουν τη μη βία, το σεβασμό της ανθρώπινης υπόστασης και την ισότητα των δύο φύλων.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών ενημέρωσης για την ενίσχυση, τη μέριμνα και τη φροντίδα κοινωνικών ομάδων που υπόκεινται βία και την εφαρμογή των αρχών και στόχων για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των θυμάτων σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) αλλά και η ανάληψη δράσεων για άτομα-θύτες βίαιης συμπεριφοράς, η ενασχόληση με τα αίτια της προβληματικής συμπεριφοράς τους και η δυνατότητα θεραπείας της μέσω ειδικών συμβουλευτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων όπως προβλέπεται από το νόμο 3500/2006. Η προώθηση του εθελοντισμού στο τοπικό ανθρώπινο δυναμικό και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας.

Δευτερευόντως, η εταιρεία μπορεί να ασχολείται με θέματα πολιτιστικής και περιβαλλοντικής υφής, ήτοι με θέματα διάσωσης και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, εθνικής και παγκόσμιας, καθώς και με τα φλέγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα.