ΝΕΑ

Το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων συμμετείχε στις εργασίες της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για την Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Πρόληψη και τη Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης - πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση - πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Φωτογραφία της Eleni Fotou.

Παρακάτω παρατίθεται το υπόμνημα που κατατέθηκε στην Επιτροπή.

13/03/2018

 

Υπόμνημα

 

Η θέση του Ινστιτούτου Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας «Viastop” στο Σχέδιο Νόμου «Ι)Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και  Προσαρμογή  της Ελληνικής Νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»:

 

Σε γενικές γραμμές, το  VIA-STOP υποστηρίζει την επικύρωση και τις αρχές που ορίζονται στο σχέδιο νόμου, αλλά θα ήθελε να διευκρινίσει τα εξής:

  1. Οι συνέπειες της άδικης πράξης, ειδικά δε στα εγκλήματα της ενδοοικογενειακής βίας θα πρέπει να βιώνονται από το δράστη μόνο και όχι από το θύμα.
  2. Θα πρέπει να γίνουν προβλέψεις για την εκτίμηση της επικινδυνότητας των περιστατικών, από ανακριτικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Η εκτίμηση επικινδυνότητας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (Dash 2009) αποτελεί το πλέον σπουδαιότερο εργαλείο στη διαχείριση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
  3. Στο άρθρο 3 του προαναφερθέντος εγγράφου και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β) του νόμου 3500/2006, η λέξη «δημόσιος οργανισμός» πρέπει να μετατραπεί σε «δημόσιο οργανισμό και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ που έχουν πείρα σε θέματα ενδοοικογενειακή βία'. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή, για τα τελευταία 10-12 χρόνια, διάφοροι οργανισμοί σε όλη την Ελλάδα εργάστηκαν πολύ σκληρά για να εφαρμόσουν πολυάριθμα προγράμματα υπέρ του Ν. 3500/2006. Αυτοί οι οργανισμοί (όπως το Viastop) διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και γνώσεις για να συνεχίσουν αυτές τις εργασίες, να παρέχουν εκπαίδευση και βοήθεια στην τυποποίηση των προγραμμάτων και παρεμβάσεων σε όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει επίσης να οριοθετηθούν αυστηρά κριτήρια για τη διεξαγωγή του ειδικού συμβουλευτικού προγράμματος σε όλη την Ελλάδα
  4. Στην ομάδα των ειδικών για τα προγράμματα της ποινικής διαμεσολάβησης, θα πρέπει να υπάρχουν εκτός από τους ειδικούς ψυχικής υγείας και νομικοί, ούτως ώστε να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τις οι υποχρεώσεις και τα βασικά σημεία του προγράμματος.
  5. Το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων «ΒΙΑ-ΣΤΟΠ» συνιστά να χρηματοδοτηθούν επαρκώς οι προτεινόμενες παρεμβάσεις πρόληψης και θεραπείας, όπως προβλέπεται από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, συμπεριλαμβάνοντας πολιτικές παρεμβάσεις τόσο για την έρευνα όσο και για την εφαρμογή καλών πρακτικών. Η δημιουργία νόμων χωρίς απαραίτητες πηγές χρηματοδότησης καθιστά δύσκολο το έργο της πρόληψης της βίας και των αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης. Επιπλέον, η έλλειψη κονδυλίων έρευνας καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση της επιτυχίας χρησιμοποιώντας ορθές μεθόδους επιστημονικής έρευνας.
  6. Το έργο που επιτελεί το Viastop έχει προσελκύσει την προσοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων πάνω στην ενδοοικογενειακή βία. Για παράδειγμα, η Δρ. Ranjan του Πανεπιστημίου William Paterson του New Jersey στις ΗΠΑ, μία διεθνής εμπειρογνώμονας για την «Πρόληψη της Βίας» και Πρόεδρος της Διεύθυνσης Φεμινιστικής Εγκληματολογίας της Αμερικανικής Εταιρείας Εγκληματολογίας έχει επισκεφθεί τον φορέα μας στην Ελλάδα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια για να κατανοήσει καλύτερα πώς ο νόμος 3500/2006 οδήγησε στην ανάπτυξη των παρεμβάσεων του Viastop για την καταπολέμηση του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας, ειδικότερα δε του προγράμματος θεραπείας δραστών. Τα αρχικά αποτελέσματα αυτής της έρευνας παρουσιάστηκαν σε άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό:Petropoulos, N., Fotou, E., Ranjan, S., Chatzifotiou, S., & Dimadi, E. (2016). Domestic violence offenders in Greece. Policing: A Journal of Policy and Practice,10(4), 416-431.”[1]

 

Η Πρόεδρος                                                                                               Η Αντιπρόεδρος

 

 

Δρ. Σεβαστή Χατζηφωτίου                                                                  Ελένη Φώτου, Υπ. Διδάκτωρ

                                                                                                                      Δικαστική Ψυχολόγος

 

 

[1] Έχουν ξεκινήσει ερευνητικές προσπάθειες για την αξιολόγηση του «προγράμματος ποινικής διαμεσολάβησης του Viastop» και έχει εγκριθεί άδεια για την έρευνα από τους εξουσιοδοτικούς οργανισμούς. H Dr. Ranjan βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία διεθνούς συγκέντρωσης πόρων για να επιτρέψει την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της έρευνας. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αξιολόγησης θα επιτρέψουν την τυποποίηση των βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη εγχειριδίων κατάρτισης έτσι ώστε πολλοί περισσότεροι δημόσιοι φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να μπορούν να επωφεληθούν και να εφαρμόσουν τα προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης στις αντίστοιχες κοινότητες τους σε ολόκληρη την Ελλάδα.