Με το Ν4531/18 που δημοσιεύτηκε στις 05/04/2018 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κυρώνεται η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τροποποιείται ο Ν3500/06 με τα εξής βασικά σημεία:

1. Ποινικοποιείται το stalking, ή η επίμονη καταδίωξη ή παρακολούθηση

2. Τα έθιμα και οι παραδόσεις του δράστη δεν συνιστούν ικανά στοιχεία για να μειώσουν την ποινή του.

3. Ποινικοποιείται ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων

4. Τροποποιείται ο Ν3500/06 όσον αφορά τους περιοριστικούς όρους, την ένταξη των μόνιμων συντρόφων και των ατόμων που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης

  • Άρθρο 2 - Τροποποιήσεις διατάξεων του Ποινικού Κώδικα:

1. Η περίπτωση α΄της παρ. 3 του άριθρου 79 του Ποινικού Κώδικα τροποπορείται ως    εξής: τα αίτια που τον ώθησαν στα αίτια του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε και το σκοπό που επιδίωξε. Τα έθιμα και οι παραδόσεις που ακολουθεί ο δράστης, καθως και η θρησκεία του δεν συνιστούν στοιχέια ικανό να μειώσουν την ποινή.

2. Προστίθεται νέο άρθρο 35Β του Ποινικού Κώδικα ως εξής: Άρθρο 315Β

Όποιος προκαλεί ή παροτρύνει με οποιονδήποτε τρόπο σε ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, καθως και όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει στην πράξη αυτή τιμωρείται με φυλάκιση.

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα μετά την φράση "την επαιτεία του" διαγράφεται το κόμμα και προστίθεται  η φράση "ή με σκοπό να εξαναγκάσει το πρόσωπο αυτό σε τέλεση γάμου".

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Με την ποινή του προηγούμενου  εδαφόυ τιμωρείται και όποιος, χωρίς απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης, προκαλεί σε αυτόν τρόμο ή ανησυχία, με την επίμονη καταδίωξη ή παρακλούθηση του, όπως ιδίως με την επιδίωξη διαρκούς επαφής μέσω τηλεπικοινωνικού ή ηλεκρονικού τρόπου ή με επανειλημμένες επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά την εκπεφρασμένη αντίθετη βούληση του".

5. Η παρ.3 του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα καταργείται και η παράγραφος 4 του άρθρου αυτού αναριθμείται σε παράγραφο 3.

  • Αρθρο 3 Τροποποίησεις του ν. 3500/2006 (Α΄232)

1. Στην περίπτωση α΄της παρ. 2 του άρθου 1 του άρθρου ν. 3500/2006, μετά τη λέξη "συζύγους" προστίθεται η φράση "ή προσωπα που συνδέονται  με σύμφωνο συμβίωσης".

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν . 3500/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 

γ. οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στους μόνιμους συντρόφους και στα τέκνα, κοινά ή ενός ενός εξ' αυτών, στους τεως συζύγους, στα μέρη συμφώνου συμβίωσης, που έχει λυθεί,  καθώς και στους τέως μόνιμους συντρόφους.

3. Στην περίπτωση β΄της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.3500/2006 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής :

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του προγράμματος εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του αρθρου 13".

4. Το άρθρο 16 του ν. 3500/2006 αντικαθήσταται ως εξής:

"Αν οι πράξεις των άρθρων 6,7 και 9 του παρόντος στρέφονται κατά ανηλίκου, έναρξη της προθεσμίας παραγραφής αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος και για ένα έτος μετά, εφόσον πρόκειται για πλημμέλημα, κα τρια έτη μετά , εφόσον πρόκειται για κακούργημα".

5. Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν, 3500/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. σε περίπτωση διαπράξεως εγκλήματος ενδοοικογενειακής βίας είναι δυνατόν , αν υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας του θύματος, να επιβληθούν στον κατηγορούμενο από το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο στο οποίο παραπέμπεται να δικασθεί ή από τον αρμόδιο ανακριτή ή από το δικαστικό συμβούλιο ή από τον εισαγελλέα  που έχει επιληφθεί της υπόθεσης με αιτιολογημένη διάταξη του, κατα της οποίας επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του συμβουλίου πλημμελιοδικών, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτήται, περιοριστικοί όροι, όπως ιδίως η απομάκρυνση του από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησητου, ή απαγόρευση να  προσεγγίζει  στους χωρους κατοικίας ή και εργασίας του θύματος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες  φιλοξενίας. Όποιος παραβιάζει τον περιοριστικό όρο που του έχει επιβληθείτιμωρείται με φυλάκιση".

6. Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3500/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Ο περιοριστικός όρος που έχει επιβληθεί συμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου είναι δυνατόν να ανακληθεί, αντικατασταθεί ή τροποποιηθεί από το αρμόδιο δικαστηκό όργανο που τον επέβαλλε, με αίτηση αυτού στον οποίο επιβληθηκε ή του θύματος, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται ανάκληση , αντικατάσταση ή τροποποίηση του ή αυτεπαγγέλτως αν εκλείψουν οι λόγοι επιβολής ή προκύψει λογο αντικατάστασης του όρου. Το δικαστικό όργανο αποφαίνεται   αφού ακούσει το θύμα και αυτόν στον οποίο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος."